2002/KapVerden-Nov02

Fontainas, ein verstecktes Paradies